Sektori i urbanizmit

            

Informohen të gjithë  personat fizik dhe juridik në territorin e  Komunës së Vrapçishtit që kanë interes për ndërtim të objekteve  individual banesor dhe afarist se në bazë të ligjit për ndërtim(Gaz.zyrtare e RM nr.130/2009,124/2010 dhë në bazë të ligjit për ndryshim dhe plotësim të ligjit për ndërtim(Gaz.zyrtare e RM nr.18/2011),se për ndërtim të objekteve nga kategoria e dytë nevojiten këta dokumente për marjen e lejes së ndërtimit:

  Dokumentet e duhura për marjen e lejes së ndërtimit:

 1. EKSTRAKT NGA PLANI  URBANISTIK OSE NGA DOKUMENTACIONI     URBANISTIK PËR VENDBANIM-që janë në fuqi për çdo vendbanim 
  2.         KËRKESË –e paguar në fletë pagesë në  vlerë prej 2050 den.
  3.         FLETË PRONËSIE
  4.         PR.KRYESOR NË TRE EKZEMPLARE –me raport për revizion të pr.kryesor
  5.         ELABORAT GJEODEZIK PËR TË DHËNAT NUMERIKE TË TOKËS NDËRTIMORE
  6.         DËSHMI PËR PAGESËN E TOKËS NDËRTIMORE (komunalitë)
  7.         DËSHMI PËR PAGESË NDAJ NKP

LLOGARITË PAGESORE PËR PËRPUNIMIN E PLANEVE URBANISTIKE

Emri i pranuesit:         Buxheti i Komunës së Vrapçishtit
Banka pranuese:          BPM
Thesari:                         100 0000000630 95
Llogaria pagesore:      840 114 06275
Shifra e të ardhurave:  724112 00
Qëllimi i pagesës:        Kompenzim për përpunimin e planeve hapsinore dhe urbanistike

tel. kontakti: 042 312 000

e-mail: urbanizmi@komunavrapcisht.gov.mk