NJ O F T I M


SI DERI TE LEJA PËR NDËRTIM


EKSTRAKT I PLANIT URBANISTIK-DOKUMENTACIONI PLANOR.


1. Kërkesa për marrjen e ekstraktit të planit urbanistik (taksa ndërtimore 550,oo den.)

Ekstrakti është bazë për përpunimin e projektit ideore për ndërtim ose projekti urbanistik për dhënien e Aktvendimit për kushtet e lokacionit.

AKTVENDIM PËR KUSHTET E LOKACIONIT

1. Kërkesa për marrjen e Aktvendimit për kushtet e lokacionit
taksa ndërtimore

 1. 2,000,00 den. për objektin banesore
 2. 2.000,00 den. Për objekte afariste dhe objekte me veprimtari administrative deri në 500 m2.
 1. Dëshmi për pronësinë e tokës ndërtimore / fletë poseduese/
 2. Elaborat për të dhënat numerike për patundshmëritë ( e njejta vlen për fshatrat Dobërdoll,Toplic,Gallat dhe Zubovc)
 3. Proekti ideorë ose projekt urbanistik (2 egzemplarë).

  LEJA PËR NDËRTIM

  Kërkesa për leje për ndërtim
  taksa ndertimore
 4. 2,000,00 den. për objektin banesore

  2.000,00 den. Për objekte afariste dhe objekte me veprimtari administrative deri në 500 m2

1. Aktvendim për kushtet e lokacionit me projektin ideore

2. Komplet projektet themelore në 4 (katër) egzemplarë me revizion të kryer

3. Vërtetim për pagesën e kontributeve për përpunimin e planeve urbanistike-hapsinore 

4. Kontrata për pagesë të komunalieve

5. Vërtetim për borxhet e shlyera ndaj komunës

6. Vërtetim për pagesën e ujit ndaj NPKLLOGARITË PAGESORE PËR PËRPUNIMIN E PLANEVE URBANISTIKE

Emri i pranuesit:         Buxheti i Komunës së Vrapçishtit
Banka pranuese:          BPM
Thesari:                         100 0000000630 95
Llogaria pagesore:      840 114 06275
Shifra e të ardhurave:  724112 00
Qëllimi i pagesës:        Kompenzim për përpunimin e planeve hapsinore dhe urbanistike

 

Sektori i Urbanizmit

 
komunaVrapcisht©  2009All Rights Reserved  •  Design by
Privacy Policy • Terms of Use