TAKIM I PËRFAQËSUESËVE TË ARSIMIT TË PESË KOMUNAVE

postuar më 13.07.2012

Perfaqesuesit e arsimit te pese komunave: Vrapcisht, Tearce, Shtip, Veles dhe Strumice, Neset Dauti, Muhamet Rexhepi, Vanco Mancevski, Bozhidar Jovic dhe Zoran Uzunov, me 11.07.2012 v, ne komunen e Shtipit, mbajten mbledhjen e komisionit per arsim ne kuader te BNJVL-se, me teme: "Indikatoret ne arsim" dhe si material i perpunuar i komisionit permes BNJVL-se i dergohet Ministrise se Arsimit dhe Shkences.

Ne takim pervec tjerash u diskutua edhe per kalendarin e punes vjetore, theks i posacem ishte realizimi i diteve mesimore dhe diteve te punes, duke patur parasysh konform Ligjit per arsim fillor realizimin e programes mesimore me 180 dite, dite mesimi, konkretisht duke dalluar ditet e punes si Dita Ekologjike, Dita e Pranveres, Dita e shkolles, Dita e Arsimit shqip etj, ngase keto dite punohet, por nuk realizohet mesim.

Nga ky takim dualen propozime te kesaj natyre vetem e vetem, qe te realizohet mesimi dhe programa vjetore per arsim ne shkollat fillore dhe te mesme ne R. Maqedonise.

 

 

 

 

 

 
komunaVrapcisht©  2009All Rights Reserved  •  Design by
Privacy Policy • Terms of Use