Sh.f. komunale “Sali Lisi” Dobërdoll
-3 paralele klasë të para me 65 nxënës
-3 paralele klasë të dyta me72 nxënës
-3 paralele klasë të treta me56 nxënës
-3 paralele klasë të katërta -9 vjeçare me 75 nxënës
-3 paralele klasë të katërta-8 vjeçare me 87 nxënës
-3 paralele klasë të pesta me 82 nxënës
-3 paralele klasë të gjashta me 84 nxënës
-4 paralele klasë të shtata me 78 nxënës
-4 paralele klasë të teta me 101 nxënës.
            Në këtë shkollë nga klasa e parë deri në të katërtën ka 15 paralele me 355 nxënës, kurse në ciklin e lartë 14 paralele me 345 nxënës, gjithsejt 700 nxënës.
            Në kuadër të kësaj shkolle është shkolla periferike e f. Toplicë me 5 paralele të ciklit të ulët me 77 nxënës dhe katër paralele të ciklit të lartë me 66 nxënës, gjithsejt 143 nxënës. Shkolla si tërësi ka 843 nxënës me 38 paralele.
            Gjithsejt numri i paraleleve të ciklit të ulët 15 me 355 nxënës, kurse cikli i lartë 14 paralele me 345 nxënës.


            Numri i të punësuarve në shkollë është 68 punëtor, nga të cilët 5 punëtor udhëheqësia, 56 arsimtarë dhe 7 punëtor janë personel teknik.

“Sali Lisi”                Dobërdoll                                                       drejtor: Lavdime Ismaili
Shkollë periferike    Toplicë                                                                   042-311-707
                                                                                                                       

 

 
komunaVrapcisht©  2009All Rights Reserved  •  Design by
Privacy Policy • Terms of Use