За успешна и ефикасна реализација на “Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ” кој се реализира од Министерството за транспорт и врски со финансиска поддршка од Светска Банка, а со цел подобрување на локалната патна инфраструктура, „ Реконструкција на улца ‘‘1‘‘ со два крака с. Галате –општина Врапчиште е изготвено контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти согласно барањата и процедурите на светската Банка.

Me qëllim të relizimit sa më të mire e më të sukseshëm të “Projektit për ndërlidhje të rrugëve lokale në RMV” i cili realizohet nga ana e Ministrisë për Transport dhe lidhje me përkrahje financiare nga Banka Botërore,më qëllim të përmirësimin të infrastrukturës rrugore të projektit ”Rekonstruimi i rrugës “1” me dy krahe në f.Gallatë-komuna e Vrapçishtit, është përpiluar listë kontrolluese për Plan për menaxhim të mjedisit jetësor dhe aspekteve socijale në përputhshmëri me kërkesat dhe procedurat e Bankës Botërore.

ESMP-Checklist_-Врапчиште_MK-финал