ЗА ОПШТИНАТА

Општина Врапчишта се наоѓа помеѓу градот Тетово и Гостивар, во долината на Шар Планина, во северозападниот дел на Република Северна Македонија, која вклучува голем дел од полето Полог. Се граничи со општина Боговиње, Бервеница, Гостивар, а на запад со Република Косово. Како рурална средина околу 192 км², со 28.100 жители. Општина Врапчишт е мултиетничка средина во која живеат: Албанци, Турци, Македонци и припадници на други националности. Како рурална општина функционира од 1996 година, а во третиот мандат на локалната власт со сојузот на општина Врапчиште и општина Неготино Полошко, општина Врапчиште е формирана како заедничка и единствена општина низ целата територија на Врапчиште и поранешната општина од  Неготино Полошко.