О.у. “Сали Лиси”

ОУ “Сали Лиси” – Добридол: наставата  во основното училиште и  се одвива во две смени и тоа на албански јазик. Во ова учлиште постои и подрачно училиште во с.Топлице. Има 9(девет) паралелки 119 ученици.  70 ученици се распоредени во 5(пет) нижи паралекли, оделенска настава,  49 ученици се распоредени во 4 (четири) паралелки. Зградата на училиштето во с.Топлице е со централно грење во зимски период. Процесот на учење се одвива во две смени.

Објектот на централното училиште во с. Добридол, во просторите за учење ги задоволува нормалните услови за одвивање наставниот процес. И во централното училиште наставата се одвива со две смени. Вработени во училиштето се 72 работници од образовниот процес,  ненаставен професионален кадар, административни работници  и раководен кадар на училиштето.

Во централното училиште, с.Добридол учат 452 ученици во 29 паралелки и бројот во паралка е I одд. = 52 ученици, II  одд = 73 ученици, III одд = 63 ученици, IV одд = 59 ученици, V одд = 65 ученици, VI одд = 51 ученици, VII одд = 63 ученици, VIII одд = 67 ученици и IX  одд = 78 студенти. Вкупно 571 ученици во 38 паралелки.

И зградата на основното училште “Сали Лиси” с. Добридол ги има основните  услови за непречено одвивање на процесот на учење, има инсталирано централно греење, има зелени површини и се планира да се изгради спортска сала во училиштето.

ИНСТИТУЦИИ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More