О.у. “Врапчиште”

Основно училиште „Врапчишта“ стр. Врапчиште се учи на три јазици, албански, турски и македонски. Ова училиште има три приградски училишта во селата: Врањофца, Зубовца и Галата. Човечкиот потенцијал на ова училиште е со 41 паралелка и 599 ученици, во селата Зубовце, 21 ученик и Галата, 25 ученици со 2 паралелки, додека во стр. Врањофца 4 паралелки 31 ученик.

 

 

На почетокот на учебната година се запишаа вкупно 639 ученици со 49 паралелки:

  • Со настава на албански јазик 240 ученици со 22 паралелки
  • Со настава на турски јазик 320 ученици со 18 паралелки
  • Со настава на македонски јазик 79 ученици со 9 паралелки

Структурата на вработени во училиштето е: 67 вработени со високо образование, 11 со високо образование, 3 со средно образование, 1 квалификуван и 15 неквалификуван вработен, училиштето има вкупно 96 вработени. Ова училиште располага со 5 училишни згради, 2 објекти во централното училиште и 3 објекти во периферните училишта, исто така во ова училиште наставата се одвива без пречки по предметот Физичко здравствено образование. Училиштето располага со два парно греење, како и парно и приградско училиште од стр. Врањофца, додека на стр. Зубовце и Галата се грее на дрва.

Централното училиште има и зелени површини и уреден двор.

ИНСТИТУЦИИ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More