С.О.У. “Неготино”

Ш.М.К. „Неготино“ стр. Неготино, наставата во ова училиште се одвива на албански јазик и се работи во една смена, попладневна смена. Објектот во кој се одвива наставата е на ОУ „Наим фрашери“ има обид за свој објект, но со тек на време се надеваме дека и ова училиште ќе има училишен објект. Ова училиште е формирано со бр. Заверка 07-827 / 2 од 31.05.2012 година и оттогаш е одвоена од гимназијата на Гостивар. Вреди да се спомене дека во ова училиште со согласност на Министерството за образование и наука функционираат и економски паралелки во кои годинава има запишани ученици во прва учебна година.

Структурата на образовни, необразовни, стручни, технички и раководни вработени е 31 вработен, од кои 13 мажи, 18 жени, од кои еден е Македонец.

Во училиштето има паралелки од прва до четврта година со овој број ученици:

  • Прва година: 4 паралелки, курс по економија со 45 студенти, 22 М и 23 Ф
  • Втора година: 3 средношколски паралелки со 48 ученици, 28 М и 20 Ф.
  • Трета година: 3 гимназиски паралелки со 38 ученици, 17 М и 21 Ф
  • Година четврта: 4 паралели, курс по економија со 18 M и 38 F

Вкупно: 187 ученици со 14 паралелки. Вреди да се напомене дека бројот на ученици во училиштето и во текот на годината варира со преселување од различни училишта, но и од ова училиште.

ИНСТИТУЦИИ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More