SH.F. “Mehmet Deralla” – F. Gradec

SH.F.  “Mehmet Deralla” Gradec, mësimi zhvillohet në gjuhen shqipe, punohet në dy ndrime, para dhe pas dite në grup klasor dhe lëndor. Shkolla ka tre objekte përfshirë edhe shkollën periferike në f. Gornjan dhe sallë sporti. Shkolla ka 14 mësojtore dhe 3 kabinete, ka 4 hapsira ndihmëse dhe nxemje qëndrore.

Këtë vit shkollor Komuna e Vrapçishtit , në objektin e shkollës ka bërë investime në hapsirat e brendshme në tërë objektin ku janë krijuar kushte optimale për mbarrëvatje dhe mundësi për mësim cilësor në mësojtore, korridor të regulluar të shkollës, rregullimi i kyçit sanitar etj.

Të punësuar janë 52 punëtorë, 25 meshkuj, 26 femra të gjithë shqipëtarë dhe një femër maqedone. Nga këto të dhëna rezullton: trupi arsimor 42 punëtorë, shërbimi profesional 2 pun, 1 pun administrativ,5 pun, teknik, 1 Drejtor dhe 1 N.Drejtor.

Shkolla ka 27 paralele me këtë numër të nxënësve, I=55 nxënës, II=49 nxënës, III=56 nxënës, IV= 59 nxënës, V=68 nxënës, VI=51 nxënës, VII=54 nxënës, VIII=58 nxënës dhe IX=55 nxënës. Gjithsej 505 nxënës 272 djem dhe 233 vajza.