О.У. “Наим Фрашери”

Неготино, образованието се одвива на албански јазик во две смени. Се користат пет училишни објекти центраното во с. Неготино и 4 подрачни училишта.

Вреди да се спомене дека има целосна инвестиција во смисов на подобрување на условите за работа во подрачното училиште с. Калишта, по иницијатива на Градоначалникот на Општина Врапчиште, г-дин Исен Шабани. Вработени во образовниот процес се: Вкупно се 38 наставници, од кои 23 се наставнички и се 58 наставници од шесто до девето одд, Вкупниот број на вработени изнесува 110 вработени, понекогаш со замена, но овој број вклучува и технички персонал, стручен кадар и раководство на училиштето. Бројот на ученици и паралелки во ова училиште е:

  • 460 ученици учат во оделенска паралелка во 40 паралелки, две паралелки се комбинирани во с. Ѓурѓевиште и с.Ломница,
  • Во предметна настава има 344 ученици во 30 паралелки.
  • о.у. Ноготино, 415 ученици во 27 паралелки, 36 ученици се во 1 одд
  • о.у. Сенакос, 241 ученик во 16 паралелки, 25 ученици се во 1 одд,
  • о.у. Калиште, 92 ученици во 9 паралелки, 25 ученици во 1 одд,
  • о.у. Ѓурѓевиште 33 ученици во 8 паралелки, 1 комбинирана паралелка ,и3 ученици во прво одд.
  • о.у Ломица 23 ученици во 8 паралелки, 1 комбинирана паралекла и 4 ученици во прво година.

Значи, 68 паралелки низ училишната мрежа со две комбинирани одд и вкупно 804 ученици.

Училиштето располага со спортска сала, каде што се одвива физичко образование ,има и двор со зелени површини. Објектите во Централното и во подрачното училиште с. Сенакос имаат централно парно греење, и трите подрачни училишта Калиште, Ѓурѓевиште, Ломнице се греат на дрва.

ИНСТИТУЦИИ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More