Работна средба за развој на Стратегијата …….

Работна средба за развој на Стратегијата за Меѓуетничко  Интегрирање на Општините