Konkurs për punë

186

Në kuadër të IPA II Programës vjetore aksionale për Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin 2020, Nga Granti “BE për komunat. Përmisimi i shërbimeve të vetëqeverisjeve lokale përmes koncepteve inovative”, dhe në bazë të Projektit “Vrapçishti Komunë e integruar dhe inkluzive-Për të gjithe” Projekt i mbeshtetur nga Delegacioni i  Bashkimit Europjan dhe Ministria e Veteqeverisjes lokale.

Komuna e Vrapçishtit SHPALL

Thirrje për bashkëpunëtorë profesionalë dhe staf mbështetës për nevojat e Qendrës ditore për persona me nevoja specifike në kuadër të  projektit “Vrapçishti Komunë e integruar dhe inkluzive-Për të gjithë”

 

Call for personel for Day Care Centre

Key expert CV