Komuna e Vrapçishtit sot nënshkruajti kontratë me Ministrinë e Vetqeverisjes Lokale – Byrosë për Zhvillim Rajonal

100

Duke pasur parasysh se pastërtia dhe mirëmbajtje e rrugëve është e rëndësishme për zhvillin e jetës dhe komunikacionit, Komuna e Vrapçishtit sot nënshkruajti kontratë me Ministrinë e Vetqeverisjes Lokale – Byrosë për Zhvillim Rajonal për furnizimin me mjete për pastrimin e rrugëve. Këto makineri do të shfrytëzohen në të gjithë komunën për të bërë mirëmbajtjen e hapësirave publike. Me respekt, Kryetari i Komunës z. Isen Shabani.