Njoftim për sjelljen e Projektit Urabnistik në f. Gradec, në PK 139, 140, 141/1 dhe 2546/1