Известување за спроведување на Урбан проект на стр. Градец, во КП 139, 140, 141/1 и 2546/1

235
PROJEKT-URBANISTIK-PK-139-140-141-1-2546-1-KK-GRADEC-1

Известување за спроведување на Урбан проект на стр. Градец, во КП 139, 140, 141/1 и 2546/1