S H Q Y R T I M P U B L I K – Ј А В Н А Р А С П Р А В А

375

 

 

O R G A N I Z O N   S H Q Y R T I M   P U B L I K

О Р Г А Н И З И Р А 

 

 

PROJEKTI: “FILTERSTACIONI PËR UJË TË PIJSHËM PËR RRJETIN LOKAL TË  UJËSJELLËSIT TË F.NEGOTINË” , DHE

: “FILTERSTACIONI PËR UJË TË PIJSHËM PËR RRJETIN LOKAL TË  UJËSJELLËSIT TË F.DOBËRDOLL DHE TOPLICË”.

ПРОЕКТОТ: „ ФИЛТЕР СТАНИЦА ЗА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ НА ЛОКАЛНИОТ ВОДОВОД ЗА СЕЛО НЕГОТИНО„  И

ФИЛТЕР СТАНИЦА ЗА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ НА ЛОКАЛНИОТ ВОДОВОД ЗА СЕЛО ДОБРИДОЛ И ТОПЛИЦE.

 

            Thirren të gjithë qytetarët e fshatrave Negotinë.Dobërdoll dhe Toplicë që të mаrin pjesë në shqyrtimin publik për Proјеktin e MSIP2  01/2016 të parapara në komponentë A-Investime Komunale në kuadër të shpërndarjes të huave për komunat me qëllim të përmirësimit të shërbimeve komunale.

Shqyrtimi publik do të mbahet më 13.02.2019 në ora 13:00 në f.Dobërdoll të Salla e madhe e NPK Vrapçisht .

            Се покануваат граѓаните од селаата Неготино, Добридол и Топлице да заземаат учество на јавната расправа за проектот на МСИП2 01/2016  предвидени во компонента А-Општински инвестиции, во рамка на доделување на под-заеми за општините со цел на подобрување на општинските услуги.

 

Јавната расправа ќе се одржи на 13.02.2019 во 13:00 часот во село Добридол во големата сала на ЈКП Врапчиште.

 

KOMUNA E VRAPÇISHTIT