Shpallje

447

SHPALLJE

PROJEKT I FINANSUAR NGA BE

Në kuadër të programës IP

A Bashkëpunim ndërkufitar ne mes të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Shqipërisë EuropeAid/170339DD/ACT/MK , Kumuna e vrapçishtit ne partneritet me komunën e Bogovinës, si dhe me partnerët nga Republika  e Shqipërisë Bashkia Cërrik dhe shoqata Karitas për realizim sa më të  suksesëshëm të  prjektit “Mbrojtja ndërkufitare nga Zjarret-*Fireshield”

Komuna e Vrapçishtit i fton të gjithë të interesuarit që të jenë të kyqur në aktivitetet në projektin e lartëpërmendur që të i dorëzojnë dokumentet e nevojshme në përpuethmëri më kushtet e nevojshme për realizim të këtij projekti dhe ate për  Projekt Menaxher dhe Menaxher Finansiar.