Komuna e Vrapçishtit

LAJMËRIM / SHPALLJE

Debat Publik Për Rrugën në f. Zubovcë/Јавна расправа за патот во с. Зубовце

1. Izvestuvanje za javna rasprava za ESMP_ Vrapciste_spa-__

2. Dneven red za javna rasprava za ESMP_ Vrapciste_spa-_

3. ESMP Vrapciste MK_14.5.20_spa-__

4. ESMP_Project_Vrapcishte_ENG_14.5.20_spa-__

5. Formular za komentari na dokument za Vrapciste_spa-__

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________

Thirje për dorëzim të ofertave

Thirje për dorëzim të ofertave

______________________________________________________________________________

Konkurs për punë

Për katër vende pune edhe atë:
-Psikologe e diplomuar,
-Logopede e diplomuar,
-Punëtor social të diplomuar dhe
-Edukator special të dipplomuar.