ОГЛАС

271

ОГЛАС

ПРОЕКТ ФИНАНСИРАН ОД ЕУ

Во рамките на ИПА програмата Прекугранична соработка помеѓу Република Северна Македонија и Република Албанија EuropeAid/ 170339DD/ACT/MK, Општина Врапчиште во партнерство со општина Боговиње, како и со партнери од Р. Албанија Општина Церик и Здружението Каритас,за поуспешна реализација на проектот „Прекугранична противпожарна заштита -Fireshield“,Општина Врапчиште ги поканува сите квалификувани лица кои се заинтересирани да бидат вклучени во активностите на гореспоменатиот проект да достават потребни документи согласно со постапката за избор на проектен менаџер и финансиски менаџер.