SH.M.K. “Negotinë”

SH.M.K. “Negotinë” f. Negotinë, mësimi në këtë shkollë zhvillohet në gjuhën shqipe dhe punohet në një ndrim, nrimi i pas ditës. Objekti ku zhvillohet mësimi është i shkollës fillore “Naim frashëri” ka përpjektje për objekt të vetin, por me kohën shpresojmë, që të arihet edhe kjo shkollë të posedon objekt shkollor. Kjo shkollë është themeluar me nr. Verifikimi 07-827/2 të 31.05.2012 viti, dhe prej atëherë është ndarë nga gjimnazi i Gostivarit. Vlen të theksohet se në këtë shkollë me pëlqim të MASH-it janë të përfshira edhe paralele të drejtimit ekonomi, që edhe këtë vit ka nxënës të regjistruar në vitin parë shkollor.

Struktura e të punësuarve arsimor , joarsimor, profesional, teknik dhe udhëheqësia është 31 punëtorë, pre tyre 13 meshkuj, 18 femra prej të cilëve një maqedone.

Në shkollë funksionojnë paralele nga viti i parë deri në vitin e katër me këtë numër nxënësish:

  • Viti i parë: 4 paralele, një drejtimi ekonomi me 45 nxënës, 22 M dhe 23 F
  • Viti i dytë: 3 paralele të gjimnazit me 48 nxënës, 28 M dhe 20 F
  • Viti i tretë: 3 paralele të gjimnazit me 38 nxënës, 17 M dhe 21 F
  • Viti i katër: 4 paralele, një drejtimi ekonomi me 18 M dhe 38 F

Gjithsej: 187 nxënës me 14 paralele. Vlen të theksohet se numri i nxënësve në shkollë edhe brenda vitit ndryshon me shpërngulje nga shkolla të ndryshme, por edhe nga kjo shkollë.

INSTITUCIONET