Thirrje publike

Thirrje publike për furnizuesit e Komunës

438

Thirje Publike – Јавен Оглас

LAJMERIM – ПРИЈАВА

 

Врз основа на член 8 од Законот за финансиска поддршка на единиците на локалната самоуправа и единки корисници основани од единиците на локалната самоуправа за финансирање на доспеани, а неплатени обврски (”Службен весник на РМ” бр.209/18), Градоначалникот на Општина Врапчиште  објавува

 

ЈАВЕН ПОВИК

 

До доверителите на Општина Врапчиште и доверителите на единките корисници основани од Општина Врапчиште, од областа на образованието, детската и социјалната заштита, за пријавување на доспеани, а неплатени побарувања

Се повикуваат доверителите на Општина Врапчиште и доверителите на единките корисници основани од Општина Врапчиште, од областа на образованието, детската и социјалната заштита да ги пријават доспеаните а неплатени побарувања.

 

Рокот за пријавување на побарувањата e 8 (осум) работни дена од денот на објавувањето, да не се зема во предвит денот на објавувањето.Право на пријавување на побарување имаат доверителите за побарувања доспеани до 30.09.2018 година, евидентирани во Електронскиот систем за пријавување и евиденција на обврските.

 

Со пријавата, доверителите се должни да ја достават и следната документација: • Договор или друг акт од каде произлегува побарувањето помеѓу Општина Врапчиште и доверителот • Фактура/ Ситуација за задолжувањето (аналитичка картица).

Документација целосно пополнета се доставува во оригинал или копија. Доколку документацијата се доставува во копија, веродостојноста на секоја страница подносителот на барањето ја потврдува со свој потпис и печат.

Согласно член 12 од Законот, приоритет при исплата на доспеаните, а неплатени обврски, имаат обврските со кои спогодбено со доверителот е постигнато целосно откажување од камата и намалување на главницата на побарувањето за 15%.

Пријавата за побарување за пријавување на Јавниот повик, подносителите може да ја подигнат од писарницата на општината или да ја превземат од web страната на Општина Врапчиште : www.komunavrapcisht.gov.mk .

 

 

 

  1. Рок и начин на доставување на пријавите

Рокот за поднесување на пријавите е заклучно со 21.12.2018 година. Јавниот повик и обрасците „Пријава на побарување согласно Јавен Повик до доверителите на Општина Врапчиште и доверителите на единките корисници основани од Општина Врапчиште од областа на образованието, детската и социјалната заштита за пријавување на доспеани, а неплатени побарувања ” ќе бидат објавени и на web странaта на Општина Врапчиште.

 

Пријавата со потребната документација да се достави преку пошта со препорачана пратка или лично во писарницата на Општината Врапчиште (од 08:00 до 16:00 часот секој работен ден), с. Врапчиште.

Пријавите со потребната документација примени по истекот на рокот, нема да бидат земени во предвид.

 

Подетални информации, заинтересираните правни субјекти можат да добиат до – Сектор за финансиски прашања.

 

По завршувањето на Јавниот повик, Општина Врапчиште до 31.01.2019 година ќе ги разгледува пристигнатите пријави, а Градоначалникот на Општина Врапчиште ќе постапи во согласност со Законот за финансиска поддршка на единиците на локалната самоуправа и единки корисници основани од единиците на локалната самоуправа за финансирање на доспеани, а неплатени обврски (”Службен весник на РМ” бр.209/18).

 

 

бр. 08-2148                                                                                               Градоначалник

од 10.12.2018                                                                                     на Општина Врапчиште

Врапчиште                                                                                                  Isen Shabani

 

 

Në bazë të nenit 8 nga Ligji për përkrahje financiare të njësive të Vetqeverisjes Lokale dhe shfrytzuesve indiuvidual të krijuar nga njësitë e Vetëqeverisjes Lokale për finansim të detyrimeve të obliguara por të papaguara (Gz.zyrtare e R.M nr 209/18),Kryetari i Komunës së Vrapçishtit shpall:

 

THIRJE PUBLIKE

Deri te furnizuesit e Komunës së Vrapçishtit dhe shfrytëzuesit individual të krijuar nga Komuna e Vrapçishtit, nga sfera e arsimit,mbrojtja sociale dhe mbrojtja e fëmijëve për paraqitje të aritura,dhe të kërkesave të pa paguara.

Thiren kreditorët të Komunës së Vrapçishtit dhe kreditorët të shfrytëzuesve individual të krijuar nga Komuna e Vrapçishtit nga sfera e arsimit,mbrojtja sociale e fëmijëve për paraqitje të aritur,ti paraqesin kërkesat e papaguara.

Afati  për paraqitjen e kërkesave është tetë (8) ditë pune nga dita e shpalljes së Thirjes Publike,duke mos e llogaritur diten e shpalljes.

Të drejtë paraqitje kanë kreditorët për kërkesa të aritura deri më 30.09.2018,të evidentuara në sistemin elektronik për paraqitje dhe evidencë të obligimeve.

Me paraqitjen, shfrytëzesit janë të obliguar që ta dorëzojnë edhe dokumentacionin në vazhdim:

  • Kontratë apo akt tjetër nga e cila del kërkesa në mes Komunës së Vrapçishtit dhe kreditorit
  • Faturë/situacion të borxhit (kartela analitike)

Dokumentacionet e plotësuara dorëzohen në origjinal dhe kopje.Nëse dokumentacioni dorëzohet në kopje,materiali i besueshëm të nënshkruhet me nënshkrim dhe vulë në secilën faqe nga parashtruesi i kërkesës.

Në bazë të nenit 12 të Ligjit,prioritet për pagesën e detyrimeve të papaguara të cilat në pajtueshmëri me shfrytëzuarit kanë aritur shmangje të tërësishme të kamatës dhe zvogëlimin e kërkesës parimore për 15%.

Kërkesa për paraqitje në thirjen publike ,dorëzuesit mundet që ta marin nga zyrat e pranimit të Komunës ose nga web faqja e Komunës së Vrapçishtit :www.komunavrapcisht.gov.mk.

1.Afati dhe mënyra për ti dorëzuar kërkesat

Afati për dorëzimin e kërkesave është deri më 31.12.2018.Thirja Publike dhe shembujt “Paraqitje për kërkesë në pajtueshmëri të Thirjes Publike deri te kreditorët nga Komuna e Vrapçishtit dhe kreditorët shfrytëzues individual të krijuar nga Komuna e Vrapçishtit, nga sfera e arsimit,mbrojtja sociale e fëmijëve për paraqitje të aritura,dhe të kërkesave të pa paguara,do të shpallen në web faqen e Komunës së Vrapçishtit.

Paraqitja me dokumentacionin e duhur të dërgohet përmes postës me dërgesë të rekomanduar ose personalisht në zyrat e pranimit në Komunën e Vrapçishtit (nga 08:00 deri ora 16:00 çdo ditë pune) në fsh.Vrapçisht.

Paraqitjet me dokumentat e duhura të pranuara pas kalimit të afatit nuk do të meren parasysh.

Për informata më të detajuara personat juridik të interesuar mund të marin te sektori për pyetje financiare.

Pas mbarimit të thirjes publike Komuna e Vrapçishtit deri më 31.01.2019 do ti shqyrtoj paraqitjet e ardhura,ndërsa Kryetari i Komunës së Komunës së Vrapçishtit do të vendosë në bazë të ligjit  për përkrahje financiare të Njësive të Vetqeverisjes Lokale dhe shfrytëzuesve individual të krijuar nga Njësitë e Vetqeverisjes lokale për finansim të detyrimeve të obliguara por të papaguara.

 

 

 

 

 

Nr.08-2151                                                                                           Kryetari

Nga 11.12.2018                                                                            i Komunës së Vrapçishtit

Vrapçisht                                                                                                Isen Shabani